Biuro rachunkowe Mysłowice

logo

Biuro rachunkowe któremu możesz zaufać

Limity obowiązujace w roku 2015.

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość 1 200 000 euro w walucie polskiej, tj. 5 010 600 zł,

- jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodu,

- jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej,

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej,

- jednostki inne niż wymienione wyżej, jeżeli otrzymają na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetu jednostkiu samorządu terytorialnego lub funduszy celowych,  od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane,

- gminy, powiaty, województwa i ich związki oraz jednostki budżetowe i zakłady budżetowe.

UWAGA:  Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady określone w ustawie o rachunkowości od początku roku obrotowego nawet wtedy, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży  są niższe od progu wymienionego wyżej. Warunkiem jest zawiadomienie o tym przed rozpoczęciem roku obrotowego naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach mpodatku dochodowego.

  • Podatkowa książka przychodów i rozchodów.

Podatkową książkę przychodów i rozchodów mogą prowadzić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, którzy w 2014r. uzyskali przychody mniejsze niż 1 200 000 euro w walucie polskiej, tj. 5 010 600 zł.

  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych, jeżeli w 2014r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:

- samodzielnie , w wysokości nie przekraczającej 150 000 euro, tj. 626 880 zł,

- w formie spółki, jeżeli suma przychodów wspólników nie przekroczy kwoty 150 000 euro, tj. 626 880 zł.

UWAGA: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą płacić podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą w 2015r, i wybiorą taką formę opodatkowania.

  • Karta podatkowa.

W dniu 17-11-2014r. Minister Finansów wydał obwieszczenie w sprawie karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności oraz  kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązującuch w 2015r.

Obwieszczenie zostało opublikowanwe w Monitorze Polskim z dnia 17-11-2014r. pod pozycją 1119.

 

Aktualności

  • Pełna księgowość

Przepisy ustawy o rachunkowości mają obowiązek prowadzić:

- spółki handlowe kapitałowe,

Partnerzy

Pliki

Pliki dla biuro rachunkowe Mysłowice